Usmernenie č. 3 k výzve na modernizáciu verejného osvetlenia

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo 03. augusta 2015 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

Cieľom predmetného usmernenia je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy na 30 000 000 EUR a spresnenie definícií a náležitostí príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy.

Usmernením dochádza k zmenám v nasledujúcich dokumentoch:

– Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501;

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501;