Úrad splnomocnenca začína aktualizovať stratégiu a jej akčné plány

Úrad splnomocnenca začína aktualizovať stratégiu a jej akčné plány

Členovia Poradnej komisie pre prípravu revízie a aktualizácie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, tvorby jej akčných plánov a pre implementáciu, evaluáciu, monitorovanie a hodnotenie sa po prvýkrát stretli v Bratislave dňa 19. januára 2015 na pracovnom zasadnutí. Témou zasadnutia poradnej komisie bola tvorba nových akčných plánov pre oblasť vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania, finančného začlenenia a oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti.

Tvorba nových aktualizovaných akčných plánov, úprava politík a evaluácia dopadov existujúcich programových opatrení stratégie vyplýva zo Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 bola schválená v januári 2012 ako komplexný dokument, ktorým vláda SR reaguje na potrebu riešiť výzvy spojené so sociálnym a spoločenským začleňovaním rómskych komunít i na úrovni EÚ. Princípy obsiahnuté v stratégii majú ambíciu tvoriť základ politík (najmä v oblasti vzdelávania, zamestnania, bývania a zdravia) s cieľom riešiť nepriaznivú situáciu Rómov pre obdobie do roku 2020, ako aj pre programové obdobie na roky 2014 – 2020 pre použitie štrukturálnych fondov. Dôležitým aspektom stratégie je smerovanie politík na väčšinovú populáciu.

Revízia stratégie a príprav nových akčných plánov je potrebná kvôli zrevidovaniu cieľov a aktivít, ktoré nadväzujú na ne, vytvorenie nových opatrení, ktorými sa naplní filozofia stratégie. Úrad splnomocnenca považuje za kľúčové nielen zadefinovanie nových aktivít na obdobie od roku 2016 – 2020, ale aj nastavenie jasných a merateľných ukazovateľov, prostredníctvom ktorých sa bude vyhodnocovať dopad jednotlivých realizovaných opatrení.