Správca programu – Úrad vlády Slovenskej republiky

VÝZVA
na predkladanie žiadostí o projekt
Úrad vlády Slovenskej republiky ako správca programu vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu
„SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 v celkovej výške 2 948 943 eur pre obnovu národných kultúrnych pamiatok

Dátum otvorenia výzvy:
31.1.2014
Dátum uzavretia výzvy:
15.4.2014
Kód výzvy:
CLT01
Táto výzva je určená len pre tie hnuteľné a nehnuteľné národné kultúrne pamiatky, ktoré sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Kultúrne pamiatky uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy budú priorizované. Príloha je vytvorená zo zoznamu najvýznamnejších kultúrnych pamiatok tak, ako ich definuje uznesenie vlády SR č. 813/2011 v znení uznesenia vlády SR č. 411/2013. Oprávnenými kultúrnymi pamiatkami v rámci tejto výzvy však nie sú kultúrne pamiatky oprávnené v rámci výzvy CLT02.