SKHU/1802/3.1/056 Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest v stavebníctve

Rozvoj ekologického stavebníctva a vytváranie pracovných príležitostí na strednom Poiplí

Dňa 14. júla 2022 sa končí projekt s názvom: ,,Technologický rozvoj pre tvorbu pracovných
miest a udržateľný rozvoj“ (SKHU/1802/3.1/056) realizovaný v rámci Programu spolupráce
Interreg V-A Slovensko-Maďarsko (www.skhu.eu) slávnostným odovzdaním novej prevádzkovej
haly spoločnosti GREEN-GOES Kft. v meste Balassagyarmat (Maďarsko).
Vďaka realizácii projektu sa rozšírili výrobné kapacity stavebnej spoločnosti J-Stav spol.
s.r.o. Veľký Krtíš a taktiež aj maďarského partnera GREEN-GOES Kft. Zabezpečenie ekologickej a energeticky úspornej stavebnej výroby a prevádzky má veľký význam pre zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločností. Spoločnosť J-Stav spol. s.r.o. pred realizáciou projektu
zabezpečovala likvidáciu stavebného odpadu, ktorý vzniká pri výkone stavebných a demolačných
prác, prostredníctvom externého dodávateľa. Nebolo to ekonomické a ani ekologické riešenie. Na zabezpečenie výroby šetrnej k životnému prostrediu firma zakúpila v rámci projektu nový mobilný drvič na spracovanie stavebného odpadu, príves na jeho prepravu, pásové rýpadlo na nakladanie sutiny a zariadenie na demoláciu budov. Partnerská firma GREEN-GOES Kft. ako hlavný príjemca projektu, vybudovala vo svojom areáli novú prevádzkovú halu, v ktorej sú umiestnené nové zariadenia zamerané na ekologické spracovanie zeleného stavebného odpadu. Okrem linky na briketovanie zelenej hmoty, spoločnosť vybavila aj svoju opravárenskú dielňu ťažkých strojov moderným zariadením.
Realizované ekologické opatrenia a zavedené inovatívne technológie obidvom firmám znižujú režijné a prevádzkové náklady, čo vytvára príležitosť aj na zvýšenie zamestnanosti. Vďaka
realizácii projektu partneri vytvorili osem nových pracovných miest aj pre znevýhodnených alebo pre ťažko zamestnateľných uchádzačov o zamestnanie.
Projekt podporila Európska únia. Európsky fond regionálneho rozvoja prispel k realizácii
projektu celkovou sumou 1 040 832,41 €, z čoho so 70% intenzitou pomoci, 701 004,99 €, získala spoločnosť GREEN-GOES s.r.o., pričom spoločnosť J-Stav spol. s.r.o. na nákup mobilného zariadenia na spracovanie stavebného odpadu dostala podporu vo výške 339 827,42 €, čo predstavuje 85 % z celkových oprávnených nákladov projektu.
Tento projekt zameraný na podporu zelených pracovných miest je jedným z kľúčových
projektov Územného akčného plánu zamestnanosti (TAPE JOBS) s názvom „Nové pracovné miesta
v údolí Ipľa s ekologickým rozvojom v stavebníctve“. Okrem rozšírenia výrobných kapacít
stavebných firiem akčný plán zahŕňa aj výstavbu nového ipeľského mosta v lokalite obcí Vrbovka a Őrhalom a realizáciu projektu zameraného na prispôsobenie odborného vzdelávania v oblasti stavebníctva k potrebám trhu práce, ktorý zabezpečí Spojená škola v Modrom Kameni v spolupráci s partnerom z mesta Balassagyarmat. Tieto aktivity sa blížia ku koncu.
Realizáciu a riadenie všetkých projektov TAPE zastrešuje Regionálna rozvojová agentúra
pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia v úzkej spolupráci s maďarským partnerom Határmenti
Régió Fejlesztéséért Alapítvány (Nadácia pre rozvoj pohraničného územia).
Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Projekty TAPE spoločne posilnia hospodársky rozvoj prihraničného regiónu, mobilitu pracovnej sily a zlepšenie situácie v oblasti zamestnanosti.

Vďaka podpore z ERDF má spoločnosť J-STAV s.r.o. k dispozícii nové mobilné recyklačné zariadenie stavebného odpadu.
Jeho obstaranie sa realizovalo v rámci projektu SKHU/1802/3.1/056 s názvom „Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest a podpory trvalo udržateľného rozvoja“ podporeného Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Mobilné zariadenie pozostáva z nasledovných častí: mobilný čeľusťový drvič s magnetickým separátorom, pásové rýpadlo a demolačné kliešte. Na prepravu tohto inovatívneho mobilného zariadenia bude slúžiť trojnápravový podvalníkový náves, nakúpený tiež v rámci projektu.
Prínosom realizácie projektu pre stavebnú spoločnosť je efektívnejšie využívanie a spracovanie stavebných odpadov. Približne až 90 % odpadov, ktoré vzniknú v stavebníctve, sú spätne využiteľné ako plnohodnotná náhrada prírodných materiálov, t.j. projekt má významný príspevok k ochrane životného prostredia. Rozšírenie produktového portfólia spoločnosti o recykláciu stavebného odpadu umožní vytvorenie nových pracovných príležitostí.
Maďarský partner, GREEN-GOES Kft., postavil novú servisnú halu na zabezpečenie údržby strojového parku spoločnosti. S cieľom zhodnocovania zeleného odpadu, ktorý vznikne pri stavebných prácach, spoločnosť nakúpila recyklačnú linku na zhodnocovanie zeleného odpadu s následným briketovaním. V projekte sa vytvorí minimálne osem nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie z Maďarska a zo Slovenska, s dôrazom na zamestnávanie osôb zo znevýhodneného prostredia.

Začala sa realizácia projektu „Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest a podpory trvalo udržateľného rozvoja“
Spoločnosť J-Stav s.r.o v spolupráci s partnerom z Maďarska, spoločnosťou GREEN-GOES Kft. realizuje projekt v rámci cezhraničného územného akčného plánu s názvom: Nové pracovné miesta v údolí Ipľa s ekologickým rozvojom v stavebníctve (TAPE JOBS).

Začiatok realizácia projektu: 01.11.2019
Koniec realizácie projektu: 31.10.2021

Napriek tomu, že obaja projektoví partneri pôsobia v stavebníctve, sa nepovažujú za konkurenciu, ale ich aktivity sú komplementárne.

S cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj miestneho hospodárstva, v projekte sa realizujú nasledovné aktivity:
• na slovenskej strane projekt zahŕňa obstaranie mobilného recyklačného zariadenia stavebného odpadu s následným vytvorením nových pracovných miest na obsluhu týchto zariadení,
• paralelne v Maďarsku sa realizuje výstavba servisnej haly na zabezpečenie údržby strojového parku partnera. Pri výkone činnosti firmy sa vytvorí významné množstvo zeleného odpadu, na zhodnocovanie ktorého je potrebná spracovateľská a recyklačná linka na prípravu zeleného odpadu s jeho následným briketovaním.

V projekte sa vytvorí 8 nových pracovných miest, ktoré budú obsadené uchádzačmi o zamestnanie z Maďarska a zo Slovenska, s dôrazom na zamestnávanie osôb zo znevýhodneného prostredia.

Spoločná realizácia projektových aktivít otvára nové príležitosti na rozšírenie existujúcich cezhraničných odberateľsko-dodávateľských vzťahov partnerov projektu, na vzájomné využívanie voľných kapacít partnera, na výmenu skúseností a prenos know-how v oblasti výrobných procesov a aplikácie moderných technológií, stavebných materiálov, organizácie a riadenia prác a pod.

Projekt s celkovým rozpočtom 1 401 232,68 € sa realizuje s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) vo výške 1 040 832,41 € a z vlastných zdrojov partnerov. Z celkových oprávnených nákladov na slovenskej strane sa preinvestuje 399 796,97 €, z toho výška ERDF predstavuje 85%.