Rozvoj cezhraničného prístupu znižovania štrukturálnej nezamestnanosti

Naša agentúra je koordinátorom a zároveň partnerom projektu. Žiadateľom projektu je Euroregión Neogradiensis Lučenec a ďalšími partnermi projektu sú: ZR-JS RRA Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj, Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht. a NEOGRADIENSIS Régió Egyesület Salgótarján z MR. Projekt bol podaný v rámci výzvy na podávanie projektov pre I. oblasť systému podpory euroregionálnych aktivít na rok 2007.

Hlavným cieľom projektu je zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti spoločného prístupu znižovania štrukturálnej nezamestnanosti.

Špecifickými cieľmi sú:
Príprava územia pre spoločný prístup k projektom Programu cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013.
Zber a zosúladenie projektových zámerov prostredníctvom tvorby partnerstiev.

Realizácou projektu sa prispieva k zintenzívneniu cezhraničnej spolupráce. Zvyšuje sa úroveň pripravenosti územia v oblasti projektového rozvoja cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytýčenia spoločných cieľov a aktivít rozvoja ľudských zdrojov v euroregióne Neogradiensis. Projektové zámery definované počas realizácie projektu tvoria základ pre vypracovanie nových cezhraničných projektov. Projekt vytvára podmienky na zintenzívnenie existujúcich a na tvorbu nových partnerstiev v prospech budúcej realizácie spoločných rozvojových aktivít.

Aktivity sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
Diskusia(0)