Implementácia projektu s názvomImplementácia projektu s názvom

Naša agentúra je koordinátorom a zároveň partnerom projektu. Žiadateľom projektu je Ipeľský Euroregión a ďalšími partnermi projektu sú: Ipoly Euroregió/MR/, Regionálna rozvojová agentúra Ipeľ-Hron, Obec Čeláre, Obec Kiarov, Obec Vrbovka, Obec Kováčovce, Obec Őrhalom/MR/, Obec Hugyag,/MR/ Obec Ludányhalászi Község/MR/, Szécsény Város Önkormányzata/MR/. Projekt bol podaný v rámci výzvy na podávanie projektov pre I. oblasť systému podpory euroregionálnych aktivít na rok 2007.

Hlavným cieľom projektu je zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti využívania dotknutého územia ako turistického cieľa.

Špecifickými cieľmi sú:
Príprava územia v oblasti projektového rozvoja cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vypracovania štúdie spoločného rozvoja prihraničného územia v oblasti vidieckeho turizmu.
Vytváranie vhodných partnerstiev na budúcu realizáciu štúdiou vytýčených rozvojových aktivít vidieckeho turizmu

Realizácou projektu sa prispieva k zintenzívneniu cezhraničnej spolupráce v oblasti využívania územia Poiplia ako turistického cieľa. Zvyšuje sa úroveň pripravovanosti územia v oblasti projektového rozvoja cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytýčenia si spoločných cieľov a aktivít rozvoja. Konkrétne projektové zámery štúdie spoločného rozvoja prihraničného územia, budú základom vypracovania nových cezhraničných projektov. Projekt vytvára podmienky na zintenzívnenie existujúcich a na tvorbu nových partnerstiev v prospech budúcej realizácie štúdiou vytýčených spoločných rozvojových aktivít vidieckeho turizmu Poiplia.

AAktivity sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR