Poľovnícky a lesnícky klaster

https://rrapoiplie.sk/foto/94_. Poľovnícky a lesnícky klaster ako nástroj udržateľného cezhraničného rozvoja

Skrátený názov projektu: Hunting and forestry cluster
Vadászati és Erdészeti Klaszter
Poľovnícky a lesnícky klaster
Kód pojektu: HUSK/1001/1.1.2/0022

Partneri projektu

Vedúci partner projektu: Ipoly Erdő Zrt. (Ipeľské lesy a.s.)
Vezhraničný partner: Regionálna rozvojová agentúra Stredného Poiplia
Maďarský partner projektu: Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(Obchodná a priemyselná komora Novohradskej župy),
Slovenskí partneri: Národné lesnícke centrum (Zvolen)
LESY Slovenskej republiky (Banská Bystrica)

Rozpočet projektu

Celkový schválený rozpočet projektu: 367 074 Eur,z toho:
podpora zo zdrojov ERDF: 300 100 Eur
štátne spolufinancovanie: 48 620 Eur
spoluúčasť partnerov vo výške 5%: 18 354 Eur

Trvanie projektu
Implementácia jednotlivých projektových aktivít začala 01.02.2012 a dĺžka trvania projektu je naplánovaná na 24 mesiacov.

Ciele projektu:
Hlavný cieľ programu projektu: zvýšenie ekonomickej konkurencie, hospodárskej spolupráce a ochranu prírodných hodnôt v prihraničných maďarských (Novohradskej a Peštianska župa) a slovenských (Banskobystrická a Nitrianska VÚC) oblastí.
Špecifickým cieľom je zlepšenie podnikateľského prostredia pre subjekty vykonávajúce činnosti v lesníctve, poľovníctve, a turistike, pomocou vytvorenia cezhraničného klastra.

Cieľová skupina:
Priamou cieľovou skupinou projektu sú členovia klastra, ktorý bude vytvorený (dohromady asi 300 členov klastra na oboch stranách hranice): súkromní- a štátni majitelia a obhospodarovatelia lesa, poľovnícke združenia, spracovatelia a obchodníci s divinou a nedrevných produktov z lesa, majitelia objektov slúžiacich na poľovnícku turistiku, majitelia penziónov poskytujúce všeobecné turistické služby, ktoré možno rozvíjať z aspektu ekoturizmu, ako aj školy v prírode.

Očakávané výsledky:
Výhody poskytované pripájajúcim sa členom klastra: Členovia klastra budú mať prístup k databáze klastra, môžu sa oboznámiť s potencionálnymi partnermi, s ich činnosťou, ako aj voľnými kapacitami. Toto umožní aktívnu hospodársku spoluprácu medzi členmi a lepšie využívanie ich zdrojov. V rámci projektu budú vypracované pre členov klastra marketingové štúdie (3 v maďarskom jazyku, a 3 v slovenskom jazyku) zamerané na:
získavanie a využívanie biomasy, ako obnoviteľného zdroja energie,
poľovníctvo,
ekoturistika, s dôrazom na využívanie lesnej pedagogiky.3__Tlacova_sprava_SK

4__Clanok_-_Pokrok

5__Clanok_Llesnik-07-08_12-web_10 (1)

5__Clanok_Llesnik-07-08_12-web_10

6__Letak

7__Megalkult_a_Vadaszati_es_Erdeszeti_Klaszter_-_sajtotajekoztato

11__Ziadost_o_clenstvo_PLK

2013_01_31_Tanulmany_az_erdei_turizmus_fejlesztesere_1_resz

10394-vadgazd

10395-biomassza

10450-biomasa

10452-turistika(1)

10455-polovnictva (1)

10455-polovnictva

11317-okoturisztikai_vegleges

biomassza_130905_Kiadvany_HUSK_1001_1_1_2_0022_HU

Eticky_kodex__PLK-_Etikai_kodex_VEK

Organizacny_a_prevadzkovy_poriadok_PLK-SZMSZ_VEK

Prihlaska_do_klastra

Prilohy_turistika

Studia_biomasa_zaverecna_sprava

turistika-finalna

Zakladacia_listina_PLK_-_Alapito_okirat__VEK