Nadácia TB – Viac umenia

Nadácia TB – Viac umenia

Grantový program Viac umenia je prvý grantový program na podporu umeleckej tvorby v oblastiach, ktoré oceňujeme aj Cenou Nadácie Tatra banky za umenie.
Podporíme aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo, a zároveň z pozície renomovaných umelcov a skúsených pedagógov predstaviť tento tvorivý proces študentom, čiže budúcim umelcom.
Podporíme tvorivé tímy zložené zo slobodných umelcov a študentov niektorej z týchto vysokých škôl:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Plánovaná výška grantu: 50 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 EUR
Zverejnenie výzvy: 2. jún 2014
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. september 2014