Článok v pokroku – Čo nám prináša nové programové obdobie?

Jedným zo základných pilierov politiky regionálneho rozvoja je zníženie hospodárskych a sociálnych rozdilelov medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. Náš región dlhodobo patrí medzi územia, ktoré dosahujú nízke hospodárske ukazovatele a trpia vysokou mierou nezamestnanosti s čoraz nižším vnútorným rozvojovým potenciálom. Nové programové obdobie prináša nielen nové možnosti ale aj určité aj zmenu postojov. Do popredie sa čoraz viac dostáva uplatňovanie princípov udržateľného rozvoja, chrániť životné prostredie a zároveň rešpektovať kultúrne a sociálne potreby obyvateľov. EÚ kladie veľký dôraz na podporu regionálneho rozvoja a znižovanie regionálnych rozdielov aj na úrovni Stratégie Európa 2020. Tento dokument obsahuje desaťročný plán EÚ v oblasti rastu. Jej cieľom je odstrániť nedostatky aktuálneho rastového modelu a vytvoriť podmienky pre inteligentnejší, udržateľnejší a inkluzívnejší rast. Týkajú sa zamestnanosti, vzdelávania, výskumu a inovácie, sociálneho začlenenia a chudoby a oblasti zmeny klímy a energetiky. Kľúčovou oblasťou stratégie je posilnenie územnej súdržnosti a znásobenie územnej spolupráce. Ciele stratégie Európa 2020 sú zohľadnené aj v Aktualizácii Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR, ktorú vláda SR schválila v máji. V uvedenom strategickom dokumente sú zakomponované ciele na národnej úrovni a regionálnej úrovni. Politika regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni bude v najbližších rokoch koncentrovaná na realizáciu opatrení v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií, zvyšovania energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných prírodných zdrojov, podpory podnikania, zlepšenia kvality životného prostredia a na zvýšenie efektívnosti fungovania a kvality výkonu verejnej správy. Ďalším dôležitým dokumentom je Partnerská dohoda o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020, ktorá bola uzatvorená medzi Slovenskou republikou s Európskou komisiou dňa 20. 6. 2014 . Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.  Štrukturálne fondy a Kohézny fond predstavujú 13, 7 mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld. EUR a Európsky námorný a rybársky fond 15,8 mil. EUR.
Slovensko bude čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom 6 základných operačných programov:
OP Integrovaná infraštruktúra (OP II)
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OPII“)
OP Ľudské zdroje (OP ĽZ)
OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP)
OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP)
OP Výskum a inovácie (OP VaI)
OP Efektívna verejná správa (OP EVS).
Samostatným režimom sa budú riadiť programy, ktoré sú implementované na základe špecifických usmernení Európskej komisie Technická pomoc a Program rozvoja vidieka .