Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,výzva na predkladanie žiadosti o NFP

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE ENERGIE

Prioritná os 2 Energetika
Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Dátum vyhlásenia výzvy: 23. september 2014
Dátum uzavretia výzvy: priebežne do 13. januára 2015
Indikatívna výška finančných prostriedkov: 3 000 000 EUR
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) predstavuje podnet a základný metodický podklad Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „poskytovateľ“) pre žiadateľa na vypracovanie a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej „NFP“).