INTENDA – Podporujeme talenty

INTENDA – Podporujeme talenty

Nová, individuálna schéma s názvom Podporujeme talenty je určená pre úspešnú prezentáciu na podujatiach v zahraničí. Touto formou chceme prispieť k realizácii kvalitnejšieho rozvoja vlastného vzdelávania mladých ľudí a umožniť im dosahovanie individuálnych cieľov. Preto v tomto roku podporíme rozvoj nadanej mladej generácie a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Popri grantových programoch sme tak rozšírili podporu aj o schému pre mladých ľudí, ktorí zo sociálnych dôvodov nemajú na svoj osobnostný rozvoj rovnaké podmienky ako ich rovesníci.
Oprávnenými žiadateľmi sú mladí ľudia vo veku 6 až 21 rokov, teda žiaci základných a stredných škôl. Účelom podpory talentov je pokrytie cestovných nákladov, ubytovacích nákladov, stravného, či napríklad registračných poplatkov, alebo ďalších výdavkov, ktoré bezprostredne súvisia s možnosťou účasti na podujatiach a ktoré umožňujú mladým ľuďom prezentovať svoje výnimočné schopnosti v zahraničí.
Podporíme záujmové činnosti mladých vedcov na medzinárodnej úrovni, účasť na medzinárodných súťažiach po úspešnej účasti na celoštátnom podujatí podľa viacerých oblastí. Napríklad súťaže pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín, súťaže pre osobitné skupiny detí, umelecké či predmetové oblasti. Schéma tiež počíta s podporou pre talenty v oblasti športovej činnosti jednotlivcov na medzinárodnej úrovni.
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. november 2014