HUSK/0901/1.6.2/0231 SELF HELP

Projekt HUSK /0901/1.6.2/0231
„SEGÍTSÉG A KÜLÖNLEGES ELBÁNÁST IGÉNYLŐ RÉTEGEKNEK
POMOC VRSTVÁM SO ŠPECILÁLNYMI POTREBAMI“

PARTNERI PROJEKTU

Vedúci partner:
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poplia, Veľký Krtíš, SK. Cezhraničný partner: Neumann János Középsiskola és Kollégiu, Eger, HU. Partneri projektu: Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer-Malohont, Rimavská Sobota, SK. Agria Térségi Integrált Szakképzési Központ, Eger, HU.

VÝCHODISKÁ PROJEKTU:

Vysoká miera nezamestnanosti prihraničných území
Situácia znevýhodnených skupín
Nízka ponuka pracovných príležitostí
Nízka úroveň kompetencií pre trvalo udržateľné samozamestnanie
Nízka ponuka spoločných školiacich programov.

CIELE PROJEKTU

Strategický cieľ programu: Zvýšenie úrovne hospodárskej a sociálnej integrácie prihraničého územia
Cieľ projektu: Posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti v prihraničnej oblasti.

CIEĽOVÉ SKUPINY

Cieľová skupina so špeciálnymi potrebami – najviac ohrozená vylúčením z trhu práce:
ženy vracajúce sa do pracovného procesu (ženy s rodinnými povinnosťami)
uchádzači o zamestnanie nad 45 rokov.

AKTIVITY PROJEKTU

Úvodná konferencia
Príprava vzdelávacích obsahov pre CS so špeciálnymi potrebami
2 workshopy
Realizácia tréningov ((sebapoznávací tréning, príprava podnikateľského plánu, marketing, Internet, obchodná komunikácia, poradenstvo
Záverečná konferencia
Publicita projektu
Trvanie projektu: 12 mesiacov

ROZPOČET PROJEKTU

Celkový rozpočet: 114 433,30 EUR

Z toho:
Príspevok z ERDF: 92 404,89 EUR – 80,75%
Príspevok zo štátneho rozpočtu: 16 306,75 EUR – 14,25%
Vlastné spolufinancovanie: 5 721,67 EUR – 5%

„POMOC VRSTVÁM SO ŠPECILÁLNYMI POTREBAMI – Segítség a különleges elbánást igénylő rétegeknek“- SELF HELP – HUSK /0901/1.6.2/0231

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia, ako vedúci partner projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko 2007-2013 pripravuje bezplatný dvojjazyčný tréning pre budúcich podnikateľov – ženy vracajúce sa do pracovného procesu. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na osvojenie si kompetencií potrebných pre úspešné vytvorenie a rozvíjanie podnikateľskej činnosti prostredníctvom získania praktických skúseností, úspešne a ľahko aplikovateľných vedomostí.

Tréning pozostáva z nasledovných častí:

Sebapoznávací tréning
Príprava podnikateľského zámeru
Marketing pre malých podnikateľov
Používanie Internetu
Obchodná komunikácia a protokol
Poradenstvo