Grantový program Stredoškoláci do sveta, Nadácia Tatra banka

Grantový program Stredoškoláci do sveta má ambíciu nadviazať na úspešný grantový program Nadácie Tatra
banky, prostredníctvom ktorého Nadácia podporuje najlepších slovenských študentov vysokých škôl, aby
na zahraničných školách a iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku.
Ambíciou programu je rozšíriť túto podporu aj o slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií
a odborných stredných škôl s maturitou.

Cieľ programu
V rámci grantového programu budú poskytované fi nančné granty maximálne do výšky 1 500 EUR na pokrytie časti
nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými
pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi…) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok
alebo celý školský rok.
Cieľová skupina
Študenti, ktorí sa chcú do programu zapojiť, musia v čase realizácie projektu spĺňať nasledovné podmienky:
• Byť študentom druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom gymnáziu, alebo strednej
škole s maturitou.
• Mať v poslednom ukončenom ročníku štúdia študijný priemer do 1,4.

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 10. 3. 2013 do 24:00 prijme v elektronickej podobe Vašu žiadosť.