Zmena termínu hodnotiacich kôl

Informácia o zmene termínov hodnotiacich kôl na 5.10.2017.

Zmena 3. hodnotiaceho kola

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 5.10.2017.

Zmena 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier – OPLZ-PO6-SC613-2016-2.

Zmena termínu 1. hodnotiaceho kola sa týka vyhlásenej výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – OPLZ-PO6-SC613-2017-2, ktorá je určená pre verejný a neziskový sektor.

Zdroj: http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=zmena-terminu-hodnotiacich-kol