Sociálny čin roka 2015

Udeľovanie ocenení za Sociálny čin roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003, pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci 12. ročníka opäť spojí oceňovania významných počinov v sociálnej problematike rôznych kategórií v spoločný slávnostný akt. Okrem Sociálneho činu roka odovzdá minister Ján Richter ocenenia aj zamestnancom detských domovov, zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancom neštátnych akreditovaných subjektov detských domovov a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.Na základe zaslaných a vyhodnotených nominácií komisia spracuje návrh na ocenenie subjektov, ktoré v roku 2014 vykonali mimoriadne humánnu a originálnu aktivitu pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.).

Komisia bude prihliadať predovšetkým na kreativitu, efektivitu a cielenosť aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.

Navrhnúť na ocenenie je možné ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú, či fyzickú osobu, ktorá akýmkoľvek výnimočným a humánnym spôsobom, nad rámec svojich pracovných povinností, bola nápomocná.