Predstavenie nového Integrovaného operačného programu 2014 – 2020

Infoservis: Predstavenie nového Integrovaného operačného programu 2014 – 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci predstavenia nového schváleného Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 odštartovalo sériu informačných dni v Trenčíne. Globálnym cieľom nového programu, ktorý nadväzuje na operačné programy určené na roky 2007 – 2013 – Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj, je prispieť k zlepšeniu kvality života, zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Alokácia daného programu predstavuje 1 754 490 415 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a celková alokácia vrátane národného spolufinancovania je 2 122 886 242 EUR. Slovami šéfa agrorezortu Ľubomíra Jahnátka: „Ide o celoplošný program, ktorý bude smerovať predovšetkým na rozvoj miest, obcí a vidieka. Je to multispektrálny program, ktorý sa trošku líši od iných programov. Určený je nielen pre vyššie územné celky a obce, ale sú tam aj špecifické oblasti ako podpora koncových neštátnych nemocníc, podpora kreatívneho priemyslu a sociálnych zariadení pre deti a seniorov.“