Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo vnútra SR

Termín uzávierky: 45 dní od vyhlásenia výzvy (výzva bola vyhlásená dňa 27.7.2015)

Oprávnení žiadatelia:

· Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.