Ministerstvo vnútra SR – Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých

Ministerstvo vnútra SR – Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Ministerstvo vnútra SR – Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Aktivita 1.1: Podpora vzniku nových komunitných centier
Podpora vzniku a budovania nových komunitných centier v prostredí marginalizovaných rómskych komunít
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 20 000 EUR

Aktivita 2.1: Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia
Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s dôrazom na nízkonákladové opatrenia; na budovanie systému zásobovania pitnou vodou; na rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukciu
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 15 000 EUR

Aktivita 2.2: Podpora vybudovania a dobudovania technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami – miestne komunikácie (cesty) v marginalizovaných rómskych komunitchá
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 15 000 EUR

Aktivita 2.3: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – vybudovanie novej verejnej kanalizácie a kanalizačných prípojok v marginalizovaných rómskych komunitách
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 15 000 EUR

Aktivita 2.4: Podpora projektov zameraných na deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu v marginalizovaných rómskych komunitách
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 8 000 EUR

Aktivita 3.1: Podpora misijnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách
Posilnenie intervencií v oblasti výchovy, vzdelávania a osvetovej práce
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 10 000 EUR

Aktivita 3.2: Podpora stredných škôl poskytujúcich vzdelávanie najmä žiakom z prostredia marginalizovaných rómskych komunít
Podpora projektov, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality stredoškolského vzdelávania žiakov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Podporované budú najmä projekty zamerané na opravu, rekonštrukciu, stavebné úpravy, zmenu stavby, materiálne vybavenie a vnútorné dovybavenie stredných škôl a na podporu zabezpečenia pravidelnej dochádzky žiakov stredných škôl.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 15 000 EUR
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 640 000 EUR

Uzávierka prijímania žiadostí: 12. máj 2015