Ministerstvo financií SR – Výnos MFSR o poskytovaní dotácií § 1

Ministerstvo financií SR – Výnos MFSR o poskytovaní dotácií § 1

Dotáciu z príjmov z odvodu podľa § 1 výnosu možno poskytnúť na zabezpečenie vykonávania všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci a humanitárnej starostlivosti, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 580 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 13 500 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marec 2015