Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33715
Mesiac 15
Dnes 1
Online 1
  Články

  Informácie » Výzvy

Príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia


Štartuje podávanie žiadostí o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny

(PPA) vyhlásila druhé kolo výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS)


Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdeláv...


Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020


Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

(Výzva č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7, podopatrenie 7.4)


Operačný program Kvalita životného prostredia
Výzvy : 09.08.2016

Oznam o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzvach s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11


VÝZVA na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania
Výzvy : 05.02.2016

VÝZVA na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby nov...


1 2 3 4 5 6 nasledujúca >>