Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33715
Mesiac 15
Dnes 1
Online 1
  .: Články
1. Event SK

Úvodné podujatie projektu sa uskutočnilo v meste Veľký Krtíš/Banská Bystrica/Sliač/Banská Štiavnica a v obci Vrbovka) od 10/09/2015 do 13/09/2015
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na prioritnú tému č. 1- Úlohy a postavenie Európy v svete. Zaoberali sa hlavne s problematikou postavenia menšín a viedli diskusiu o budúcnosti Európy na úrovni národných a nadnároných pohľadov

Podujatie umožnilo stretnutie 97 občanov, z ktorých 3 pochádzalo z mesta La Palma del Condado (Španielsko), 5 z mesta Balestrate (Taliansko) 3 pochádzalo z mesta Viedeň (Rakúsko), 35 pochádzalo z obce Érsekvadkert, z mesta Balassagyarmat, z obce Őrhalom a z okolitých obcí (Maďarsko), 4 pochádzalo z mesta Slavonski Brod (Chorvátsko), 4 z obce Vlachova Lhota (Česká republika), 3 z mesta Gdansk (Poľsko), 40 pochádzalo z mesta Veľký Krtíš, z mesta Banská Bystrica, z mesta Sliač, z obce Šávoľ, z obce Radzovce, z obce Veľké Dravce z obce Vrbovka a jeho okolia. Hostia prichádzali dňa 10/09/2017 v popoludňajších hodinách do mesta Veľký Krtíš, kde aj za účasti miestnych aktérov rozvoja došlo k prvému stretnutiu partnerov. Jednotlivé delegácie predstavili svoju činnosť a vytvorili sa pracovné skupiny na prerokovanie štyroch prioritných tém projektu. Partneri sa
dohodli, že pre zjednodušenie komunikácie East-West - Európska sieť medzi mestami bude mať pomenovanie EWEN.
Dňa 11/09/2015 sa realizovala úvodná konferencia v krajskom meste Banská Bystrica na pôde Univerzity Mateja Bela. V rámci konferencie okrem prestavenia cieľov a aktivít projektu sa prerokovali nasledovné témy:
Rok 2015 Európsky rok rozvoja, diskusia o budúcnosti Európy - hodnoty v rozvoja z pohľadu jej duchovného rozmeru, regionálny rozvoj na Slovensku, prezentácia aktivít Mesta Banská Bystrica v oblasti sociálnej inklúzie, potenciál RRA a jej Integrovanej siete na Slovensku v kontexte východísk pre riešenie rozvoja menej rozvinutých regiónov, nové trendy vo verejnom obstarávaní na Slovensku a inovatívne prístupy k udržateľnosti subjektov sociálnej ekonomiky na báze cyklického/obehového hospodárstva. Konferencia sa skončila tlačovou konferenciou. Pri pracovnom obede účastníci podujatia sa stretli s primátorom a s poslancami Mesta Sliač za účelom výmeny skúseností. Predstavenie regiónu sa realizovalo v rámci tradičného Radvaňského jarmoku a účasti na Salamandrovom sprievode v historickom meste Banská Štiavnica. Za účelom zvyšovania povedomia o spoločnej histórii a hodnotách Únie a o jej cieli presadzovať mier sme navštívili Múzeum SNP, kde sú prezentované diania za II. Svetovej vojny.
12/09/2015 Za účelom efektívneho oslovenia a zapojenia širokej škály občanov sme realizovali aj spoločenskú aktivitu, ktorá svojim charakterom oslovila aj menej aktívnu skupinu ľudí, resp. euroskeptikov a oportunistov. Medzi hlavné benefity EU patrí aj voľná mobilita občanov. Na podporu tejto myšlienky v malej prihraničnej obci Vrbovka v ktorej už dlhé roky je snaha na obnovenie mosta cez hraničnú rieku Ipeľ sme zorganizovali cezhraničné podujatie s názvom Cezhraničný jarmok. Ako prejav podpory tejto myšlienky a spolupatričnosti občanov v EU naši partneri so sebou priniesli za hrsť hliny, alebo kamienkov zo svojej vlasti a uložili k pamätnému miestu projektu EWEN vytvoreného na brehu Ipľa v rámci tohto projektu. Počas kultúrneho programu v predvedení operných spevákov odzneli známe árie a piesne v štátnych jazykoch zapojených partnerov. Následne obyvatelia obce privítali návštevníkov vo vlastných obydliach, kde pripravili výstavu ľudových tradícií, krojov a ochutnávku tradičných jedál. Za účelom posilnenia medzi-kultúrneho dialógu program sa pokračoval v kultúrnom dome, kde sa predstavila kultúra tu žijúcich národov a národností, ako prejav o bohatstve kultúrneho a jazykového prostredia v Európe, zároveň aj ako príklad dobrej praxe spolunažívania Slovákov, Maďarov a Rómov. Prostredníctvom umeleckého vystúpenia sme podporili aj takú vážnu otázku ako klimatické zmeny – predstavila sa bubnová skupina Stroke, ktorá využíva odpady (PET fľaše, odpadové a plastové nádoby a pod.), ako hudobné nástroje. Svojím vystúpením oslovili hlavnej mladšej generácie na dôležitosť ochrany životného prostredia. Počas kultúrneho podujatia záujemcovia
prostredníctvom etnografickej foto-výstavy sa mohli zoznámiť s ľudovou kultúrou regiónu. Vo večerných hodinách partneri projektu v nadväznosti aj na prezentovanú menšinovú kultúru sa zaoberali s problematikou postavenia menšín a predstavili dobré príklady spolunažívania národov.
13/09/2015 V záverečný deň projektoví partneri spresnili harmonogram realizácie a témy a aktivity najbližších podujatí a spoločnej činnosti.

Fotogaléria:

Dokumenty na stiahnutie
  Clanok_-_mesacnik_Kurtos.pdf