Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33691
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK z Programu rozvoja vidieka SR

30.04.2015

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013

Číslo výzvy: 2015/PRV/37
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“), pre Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí v termíne od 13.07.2015 do 31.07.2015.

Indikatívny finančný rámec disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2015/PRV/37 je 6 000 000 EUR.

Maximálna výška podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov.

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 10 000 EUR a max. 200 000 EUR.