Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33691
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015

26.03.2015

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk - zameraných predovšetkým na deti a mládež.

Program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk zahŕňa :
podporu projektov zameraných na výstavbu multifunkčných ihrísk, s umelým povrchom a príslušenstvom, ktoré sú svojím charakterom určené na prevádzkovanie minimálne dvoch športov, a to futbalu a volejbalu v súlade s § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú:
a) obec
b) vyšší územný celok
c) občianske združenie
d) nadácia
e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky
h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba, ktorá
odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
i) právnická osoba zriadená osobitným zákonom; takejto právnickej osobe nemožno
poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté
prostriedky z verejného rozpočtu
j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky
k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší
územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa.